Hello

If you are looking for Simbahan
? Then, this is the place where you can find some sources that provide detailed information.

Simbahan

What is the meaning of Simbahan?

Ayon sa Bibliya, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo-lahat ng mga nanampalataya kay Hesu Kristo para sa kanilang kaligtasan (Juan 3:16; 1 Corinto 12:13). Mayroong mga miyembro ng pandaigdigang simbahan (katawan ni Kristo) sa mga lokal na simbahan.

What does Ano nga ba ang Simbahan mean?

Ano nga ba ang simbahan? Sa biblikal na kahulugan ang simbahan ay nangangahulugan ng mga taong naniniwala at at samasamang sumasampalataya sa panginoon, Ngunit kalimitan ng pagnakarinig tayo ng salitang simbahan ay agad nating maiisip na ito ay isang gusali kung saan nagsasama-sama ang mga taong may iisang pananampalataya.

What is the Simbahan of Diyos?

Ang totoong simbahan ng Diyos ay hindi ang partikular na gusali o denominasyon. Ang pandaigdigang simbahan ng Diyos ay ang lahat ng mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.

What is the meaning of Pandaigdigang Simbahan?

Ang pandaigdigang simbahan ng Diyos ay ang lahat ng mga nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesu Kristo.

I hope the above sources help you with the information related to Simbahan
. If not, reach through the comment section.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *